Medezeggenschapsraad

Aan onze school is, net als aan alle scholen, een medezeggenschapsraad verbonden. De MR is een overlegorgaan, dat het beleid van het bestuur toetst. 
De MR is bevoegd alle aangelegenheden, die de school betreffen, met het schoolbestuur te bespreken, standpunten kenbaar te maken en voorstellen te doen. 

De MR bestaat uit een personeelsdeel (leerkrachten) en een ouderdeel.
Zowel het personeelsdeel als het ouderdeel is door 3 personen in de MR vertegenwoordigd. 
Namens de ouders hebben op dit moment zitting in de MR:
Mevr. K. Wijnen, Dhr. M. Tillmanns en Dhr. S. Nelis. 
Namens de leerkrachten hebben op dit moment zitting:
Mevr. R. Vijgen (voorzitter),  Mevr. M. Nelissen (secretaris) en Mevr. M. van Gennip.