Verlof en afwezigheid

Schoolverzuim

Wanneer je kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, ben je verplicht dit op dezelfde dag te melden. Bij voorkeur tussen 08.30 en 08.45 uur, zodat we ons niet onnodig ongerust hoeven te maken. Dit kan via ons algemene telefoonnummer: 046-4743181.

Ongeoorloofd verzuim dienen wij verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar.

Verlof

In de Leerplichtwet staat dat alle kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Verlof en afwezigheid

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer je kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien je kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dien je dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als je kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar je kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij je aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Verder dien je met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 1. in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij je kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 2. de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 3. de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkom je mogelijke misverstanden.

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo snel mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 1. het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 2. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 3. overlijden van bloed- of aanverwanten
 4. viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten)
Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Hoe dien je een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school of te downloaden op deze site (onder het kopje downloads). Je levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Hoe dien je een aanvraag in?

Niet eens met het besluit?

Wanneer het verzoek om extra verlof wordt afgewezen en je bent het niet eens met dat besluit, kun je schriftelijk bezwaar maken. Je dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van belanghebbende
 • de dagtekening (datum)
 • een omschrijving van het besluit dat is genomen
 • argumenten die duidelijk maken waarom je niet akkoord gaat met het besluit
 • wanneer het bezwaar niet door jou, maar namens jou wordt ingediend, moet je een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

Je krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijg je schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Ben je het dan nog niet eens met het besluit, dan kun je op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat je een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Direct regelen